• فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان دی ماه ۱۳۹۹

    بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳ هزار و ۵۲۴ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۳۳ باب کتابخانه نهادی، ۸۶۷ باب کتابخانه مشارکتی و ۲۴ باب کتابخانه مستقل در استان های مختلف کشور فعال است.