• باشگاه مقاله خوانی در همدان برگزار شد

    باشگاه مقاله خوانی در همدان برگزار شد

    مقاله «تحلیل هزینه-سودمندی نشریات اشتراکی کتابخانه نهرو هند» در باشگاه مقاله خوانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت.