• ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی در هرسین کرمانشاه

    ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی در هرسین کرمانشاه

    این روزها حال فرهنگی شهر تاریخی‌ هرسین به دلیل اثربخش‌بودن برنامه‌های فرهنگی و کتاب محور در کتابخانه های عمومی خوب است و گستردگی استقبال از این یار مهربان منجر به برگزاری بیش‌ از ۶۰۰ برنامه فرهنگی توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی در این شهرستان شده است.