• کتابخانه محل امن فرهنگی است

    کتابخانه محل امن فرهنگی است

    آیین معارفه محمد رضاخانی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان و تکریم امیرعلی نیکبخش، مدیرکل سابق این استان با حضور مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد.