شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۶

برنامه کتابخانه های استان کرمان در هفته سوم بهمن

کرمان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد سیرجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۴بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد سیرجان

مسابقه نقاشی با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی

۱۵بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۶بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد سیرجان

مسابقه نویسندگی

۱۷بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد سیرجان

نشست جمع خوانی از کتاب های مرتبط با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد سیرجان

مسابقه شعر خوانی

۱۸بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مرحوم علی بیگی نژاد سیرجان

مسابقه روان خوانیِ کتاب

۱۹بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی لسان العلماء سیرجان

نشست کتاب خوان

۱۵بهمن ساعت۱۵

کتابخانه عمومی لسان العلماء سیرجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۶بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی لسان العلماء سیرجان

نشست قصه گویی

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی لسان العلماء سیرجان

مسابقه نقاشی

۱۸بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی لسان العلماء سیرجان

نشست خلاصه نویسی

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی لسان العلماء سیرجان

نشست جمع خوانی

۱۹بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی بنان الشریعه سیرجان

نشست کتاب خوانی ویژه دهه فجر

۱۴بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی بنان الشریعه سیرجان

نشست جمع خوانی از کتاب های مرتبط با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی بنان الشریعه سیرجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۶بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی بنان الشریعه سیرجان

نشست قصه گویی ویژه دهه فجر

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی بنان الشریعه سیرجان

بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید موسوی + نشست کتاب خوان

۱۸بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی بنان الشریعه سیرجان

مسابقه نقاشی

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) سیرجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه + نشست قصه گویی

۱۵بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۶بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) سیرجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه + نشست کتاب خوان

۱۸بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) سیرجان

نشست بلندخوانی

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای سیرجان

نشست جمع خوانی

۱۵بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای سیرجان

مسابقه نقاشی

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای سیرجان

نشست قصه گویی

۱۹بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) سیرجان

نشست جمع خوانی

۱۴بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) سیرجان

نشست تخصصی کتاب خوان

۱۵بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) سیرجان

مسابقه نقاشی با موضوع کودکان و انقلاب اسلامی

۱۶بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) سیرجان

نشست مشاعره با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) سیرجان

نشست نقد کتاب با موضوع جوانان و انقلاب اسلامی

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی حضرت امام خمینی(ره) سیرجان

مسابقه مقاله نویسی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهیدصفاری سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۵بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهیدصفاری سیرجان

نشست قصه گویی

۱۶بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید صفاری سیرجان

نشست جمع خوانی کتاب «زندگی به سبک روح الله»

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید صفاری سیرجان

مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید صفاری سیرجان

نشست کتاب خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۴بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۷ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

مسابقه کتاب‌خوانی از کتاب «بگو به جان امام»

۱۸ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی سیرجان

نشست قصه گویی ویژه کودکان

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ولی عصر(عج) سیرجان

نشست کتاب خوان

۱۵بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی ولی عصر(عج) سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۸بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

نشست جمع خوانی

۱۴بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۵بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

نشست قصه گویی

۱۴بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

مسابقه نقاشی

۱۶بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

نشست کتاب خوان

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۸بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری سیرجان

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) سیرجان

نشست کتاب خوان

۱۴بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) سیرجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) سیرجان

نشست جمع خوانی

۱۶بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) سیرجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) سیرجان

نشست قصه گویی

۱۸بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) سیرجان

مسابقه نقاشی

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی سیرجان

نشست جمع خوانی

۱۵بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی سیرجان

مسابقه نقاشی

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دکتر باستانی پاریزی سیرجان

نشست قصه گویی

۱۹بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده رفسنجان

نشست قصه خوانی ویژه دانش آموزان

۱۵بهمن ساعت۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده رفسنجان

نشست کتاب خوان

۱۵ بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده رفسنجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۵بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده رفسنجان

نشست قصه گویی ویژه کودکان پیش دبستانی

۱۶بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده رفسنجان

نشست قصه خوانی ویژه دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

۱۷ بهمن ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهید اسماعیل زاده رفسنجان

مسابقه نقاشی

۱۹بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری رفسنجان

بازدید دانش آموزان دبستان امام حسن مجتبی(ع) از کتابخانه

۱۴ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری رفسنجان

نشست کتاب خوان با موضوع «انقلاب اسلامی و امام(ره)»

۱۵بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری رفسنجان

مسابقه روزنامه دیواری با عنوان «انفجار نور»

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سید جواد افصح هجری رفسنجان

نشست جمع خوانی کتاب با موضوع «انقلاب اسلامی و امام(ره)»

۱۸ بهمن ساعت۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع) رفسنجان

تور بازدید از کتابخانه + مسابقه نقاشی + نشست قصه گویی

۱۵بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع) رفسنجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۷بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع) رفسنجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت علی اصغر(ع) رفسنجان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۸بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم حاج علی زارع رفسنجان

بازدید جمعی از نونهالان مهدکودک آفاق از کتابخانه + نشست قصه گویی + کلاس نقاشی

۱۵ بهمن ساعت۸

کتابخانه عمومی مرحوم حاج علی زارع رفسنجان

کارگاه آموزش کاردستی مرتبط با دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مرحوم حاج علی زارع رفسنجان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۷ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مرحوم حاج علی زارع رفسنجان

نشست جمع خوانی کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مرحوم حاج علی زارع رفسنجان

مسابقه نقاشی «حدس ضرب المثل»

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) قلعه گنج

مسابقه کتاب‌خوانی از کتاب «انقلاب و ضد انقلاب» ویژه طلاب

۱۷بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) قلعه گنج

برنامه «کافه کتاب قلعه گنج» ویژه دهه فجر

۱۷ بهمن ساعت۱۹

کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) قلعه گنج

مسابقه پیامکی«یک جمله با امام (ره)»

۱۸بهمن

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع)راور

بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع)راور

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۷بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع)راور

نشست جمع خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) راور

مسابقه نقاشی

۱۲ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع)راور

نشست حلقه صالحین

۱۵بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع)راور

نشست جمع خوانی و معرفی کتاب «زندگی به سبک روح الله »

۱۶بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع)راور

نشست کتاب خوان مدرسه ای ذدر مدرسه نواب صفوی

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع)راور

نشست کتاب خوان

۱۸بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام رضا(ع)راور

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فیض کاشانی راور

نشست کتاب خوان

۱۵بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی فیض کاشانی راور

نشست جمع خوانی از کتاب «زندگی به سبک روح الله»

۱۶بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فیض کاشانی راور

اجرای نمایش عروسکی

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی فیض کاشانی راور

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۸بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فیض کاشانی راور

نشست قصه گویی ویژه کودکان از کتاب «روح الله»

۱۸بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی یزدانی فرد کرمان

نشست کتاب خوان +جمع خوانی از کتاب «سه شهید »

۱۵بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی یزدانی فرد کرمان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۶بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی یزدانی فرد کرمان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

نشست کتاب خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی مسجدجامع کرمان

نشست نقد و بررسی کتاب «پا به پای آفتاب»

۱۸بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی مسجد جامع کرمان

نشست جمع خوانی کتاب خاطرات «تلخ و شیرین»

۱۹بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

مسابقه ادبی فجر انقلاب «داستان، دل نوشته، متن ادبی و...»

از ۱۲ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

مسابقه روزنامه دیواری با موضوع انقلاب اسلامی ویژه نوجوانان

از ۱۲ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید بهشتی کرمان

نشست جمع خوانی کتاب در «طلوع آزادی »

۱۹بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی مسجدالنبی کرمان

نشست کتاب خوان

۱۶بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مسجدالنبی کرمان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۸بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی ترابی موسوی کرمان

بازدید مهد رضوان از کتابخانه + نشست قصه گویی و مسابقه نقاشی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ترابی موسوی کرمان

نشست کتاب خوان مدرسه ای با حضور دانش آموزان مدرسه راهنمایی پسرانه روح الله

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی ترابی موسوی کرمان

نشست معرفی کتاب با موضوع ۲۲ بهمن

از ۱۲ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم حسن ایرانمنش کرمان

نشست کتاب خوان ویژه کودکان با عنوان «امام آمد»

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم حسن ایرانمنش کرمان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۸ بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی مرحوم حسن ایرانمنش کرمان

مسابقه انشاء نویسی با موضوع «سالروز ورود امام به ایران»

از ۱۲ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم حسن ایرانمنش کرمان

نشست خاطره گویی زنان خانه دار، با موضوع دهه فجر

۱۴بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد کرمان

نشست جمع خوانی

۱۹بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد کرمان

نشست کتاب خوان

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه حلی شهداد کرمان

مسابقه نقاشی

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حاج ملا علی فرح بخش فرح آباد کرمان

نشست جمع خوانی و معرفی کتاب

۱۵بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی حاج ملا علی فرح بخش فرح آباد کرمان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حاج ملا علی فرح بخش فرح آباد کرمان

مسابقه خلاصه نویسی با موضوع انقلاب اسلامی

از ۱۲ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست تفسیر و مفاهیم قرآن کریم

۱۴بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی مروه کرمان

کلاس آموزش قرآن کریم به نوسوادان

۱۴بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست قصه گویی ویژه نونهالان

۱۴بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مروه کرمان

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۴بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست شرح حکایات منطق الطیر و مثنوی معنوی

۱۵بهمن ساعت۸

کتابخانه عمومی مروه کرمان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۷بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی مروه کرمان

کلاس آموزش قرآن به نوسوادان

۱۸بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی مروه کرمان

  نشست کتاب خوان

۱۹بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی کرمان

 نشست حافظ خوانی

۱۷بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی کرمان

نشست شرح مثنوی

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله شیرازی کرمان

نشست کتاب‌خوان کودک و نوجوان

۱۸بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی نه دی کرمان

 نشست قصه گویی

۱۵بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی نه دی کرمان

 بازدید مدارس و مهدکودک ها

ایام دهه فجر

کتابخانه عمومی نه دی کرمان

نشست کتاب خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی نه دی کرمان

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر

از ۱۲ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی نه دی کرمان

مسابقه تهیه روزنامه دیواری

از ۱۲ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی نه دی کرمان

مسابقه خاطره نویسی بانوان از زمان انقلاب اسلامی

از ۱۲ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مفتح کرمان

نشست کتابخوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهید مفتح کرمان

نمایشگاه کتاب باموضوع انقلاب اسلامی و دهه فجر

از ۱۲ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی امام مهدی(عج) کرمان

نشست شب شعر

۱۵بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام مهدی(عج) کرمان

مسابقه نقاشی با موضوع پرچم جمهوری اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام مهدی(عج) کرمان

نشست جمع خوانی کتاب «شعارهای پرچم»

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید قدوسی کرمان

نشست قصه خوانی ویژه کودکان

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید قدوسی کرمان

کارگاه نقاشی و رنگ آمیزی ویژه کودکان

۱۹بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید قدوسی کرمان

نشست قصه خوانی برای کودکان

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۴بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

نشست معرفی کتاب «پرواز ۴۷۲۱: پاریس - تهران» ویژه نوجوانان

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

نشست کتاب خوان

۱۵بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه مجلسی رابر

اهدا مجله به مادران و زنان خانه دار در ایام دهه مبارک فجر

۱۷بهمن ساعت۸

کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوج

نشست پرسش و پاسخ با موضوع انقلاب اسلامی به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوج

نشست قصه گویی ویژه کودکان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوج

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی به مناسبت دهه فجر

۱۶بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوج

نشست معرفی کتاب «آشنایی با انقلاب اسلامی»

۱۷ بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوج

نشست شعر انقلاب ویژه کودکان به مناسب دهه فجر

۱۸بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری کهنوج

حضور در مهدکودک به مناسبت روز نیروی هوایی

۱۹بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکربم

نشست جمع خوانی در مهد کودک یکتا

۱۴بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکربم

نشست جمع خوانی در مدرسه عمار

۱۵ بهمن ساعت۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکربم

نمایشگاه کتاب

۱۷بهمن ساعت ۸:۴۵

کتابخانه عمومی بصیرت خواجه عسکربم

نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه حضرت زینب(س)

۱۸بهمن ساعت ۱۰:۴۵

کتابخانه مرکزی بم

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴بهمن ساعت ۸

کتابخانه مرکزی بم

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت ۸

کتابخانه مرکزی بم

نشست کتاب خوان

۱۴ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی رسول الله(ص) بم

نمایشگاه کتاب با عنوان «انقلاب اسلامی»

۱۴بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی رسول الله(ص) بم

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۷بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی فاطمه الزهراء روستای قلعه شهید بم

مسابقه نقاشی

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فاطمه الزهراء روستای قلعه شهید بم

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۶بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری بروات بم

برگزاری جشن انقلاب با حضور نونهالان مهد کودک کوثر

۱۷ بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی شهید مطهری بروات بم

یک روز با کتابخانه (برگزاری کلاس دانش آموزان ابتدایی در کتابخانه)

۱۵بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید مطهری بروات بم

نشست کتاب خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری بم

نشست معرفی کتاب «سربازان مشکی»

۱۴بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری بم

نشست کتاب خوان با موضوع«انقلاب اسلامی»

۱۶بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری بم

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری بم

مسابقه نقاشی با موضوع «انقلاب اسلامی»

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملاهادی سبزواری بم

تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه

۱۷بهمن ساعت ۱۰