شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۱

معرفی کتاب با این که شب سیاهه، خیلی قشنگه ماهه

کتابخوان مجازی

نازنین نعمتی، عضو کتابخانه شهید مطهری شاندرمن، کتاب "با این که شب سیاهه، خیلی قشنگه ماهه" اثر مصطفی رحماندوست را معرفی کرده است.