پنجشنبه 28 فروردين 1393   14:08:05
ليست كتابخانه هاي استانها
سه شنبه 19 شهريور 1387 ليست كتابخانه هاي استان آذربايجان شرقي
 رديف  نام كتابخانه
نام شهرستان
آدرس شماره تلفن ( با ذكر كد ) نوع كتابخانه درجه وضعيت
عمومي  مشاركتي فعال غيرفعال در شرف تاسيس
1 عمومي آذرشهر آذرشهر امام _ بلوار شهدا 0412-4222111 O   1 P    
2 عمومي تيمورلو آذرشهر امام خميني (ره) 0412-4520538 O   4 P    
3 عمومي اخي جهان آذرشهر دانش 0412-4526656 O   4 P    
4 عمومي فيروزسالار آذرشهر  وليعصر 0412-4524834 O   3 P    
5 عمومي گوگان آذرشهر سعدي 0412-4524200 O   2 P    
6 عمومي ممقان آذرشهر امام خميني 0412-4322777 O   2 P    
7 عمومي قاضي جهان آذرشهر امام خميني 0412-4422888 O   3 P    
8 عمومي شماره 2 آذرشهر آذرشهر امام خميني 0412-4230111 O   3 P    
9 عمومي اميرخيزي تبـــــريز مفتح 0411-2359128 O   1 P    
10 عمومي تربيت  تبـــــريز ثقه الاسلام - ميدان دانشسرا 0411-5242190 O   1 P    
11 عمومي رشديه تبـــــريز امام خميني 0411-3354873 O   1 P    
12 عمومي شهريار تبـــــريز شهرك امام (ره) 0411-2890619 O   1 P    
13 مــــركزي (تبريز) تبـــــريز  آزادي - جنب فروشگاه رفاه 0411-4435650 O   1 P    
14 عمومي نبي اكرم (ص) تبـــــريز آزادي - ميدان حكيم نظامي 0411-4768863 O   3 P    
15 تخصصي هنر تبـــــريز بلوار29بهمن  0411-3329075 O   4 P    
16 عمومي خسروشهر تبـــــريز امام خميني 0412-2662216 O   2 P    
17 عمومي سردرود تبـــــريز امام خميني 0411-4202501 O   2 P    
18 عمومي باسمنج تبـــــريز سپاه  - روبروي سپاه 0412-2322074 O   4 P    
19 عمومي پروين اعتصامي تبـــــريز گلگشت 0411-3850156 O   2 P    
20 عمومي وليعصر (عج) تبـــــريز بلوار 29 بهمن - جنب حوزه علميه 0411-3327729 O   1 P    
21 مجتمع فرهنگي كوثر تبـــــريز امام خميني 0411-3356509 O   2 P    
22 عمومي شهيدمدني تبـــــريز شمس تبريزي 0411-5230223 O   2 P    
23 تخصصي فرهنگ و ادب تبـــــريز ثقه الاسلام 0411-5242792 O   3 P    
24 عمومي اسفهلان تبـــــريز اصلي 0412-2722800 O   2 P    
25 عمومي ميرداماد تبـــــريز شهرك زعفرانيه - كوي ميرداماد 0411-3817603 O   1 P    
26 عمومي چشم انداز تبـــــريز عباسي - پارك چشم انداز 0411-6561236 O   3 P    
27 عمومي باقرالعلوم قراملك تبـــــريز جاده سنتو 0411-2876005 O   3 P    
28 عمومي جعفريه تبـــــريز شهيد مطهري - مسجد جامع 0411-5242016 O   2 P    
29 عمومي علامه اميني تبـــــريز  شهرك ارم  - خ. معلم  0411-2309828 O   3 P    
30 عمومي علامه طباطبايي تبـــــريز  شهرك ولي امر - خ . معلم  0411-6673656 O   3 P    
31 عمومي بستان آباد (برادران) بستان آباد 29 بهمن 0432-4122516 O   3 P    
32 عمومي بستان آباد (خواهران) بستان آباد مطهري 0432-4127200 O   3 P    
33 عمومي تيكمه داش بستان آباد بلواراستاد شهريار 0432-3122553 O   4 P    
34 عمومي بناب (شماره 1) بناب باهنر 0412-7229576 O   2 P    
35 عمومي بناب (شماره 2) بناب امام خميني 0412-7239030 O   3 P    
36 عمومي اسكو اسكو امام خميني - فلكه امام 0412-3222027 O   2 P    
37 عمومي ايلخچي اسكو امام خميني  0412-3322535 O   2 P    
38 عمومي مطهري اسكو اسكو امام خميني 0412-3226373 O   2 P    
39 عمومي شهرجديد سهند اسكو فاز اول - روبروي پاساژ اولدوز 0412-3442117 O   2 P    
40 عمومي پارك شهر مرند مـــرند بلوار شهيد كسايي 0491-2238899 O   1 P    
41 عمومي كوثر مرند مـــرند امام خميني 0491-2260144 O   2 P    
42 عمومي زنوز مـــرند امام خميني 0492-2123060 O   3 P    
43 عمومي شهداي گلين قيه مـــرند خ.  بهداري - جنب درمانگاه 0491-2342020 O   3 P    
44 عمومي هرزند مـــرند امام خميني 0491-2374397 O   3 P    
45 عمومي يامچي (1) مـــرند امام خميني 0492-2163020 O   3 P    
46 عمومي يكان كهريزي مـــرند اصلي 0492-2462393 O   3 P    
47 عمومي كشكسراي مرند مـــرند رجايي 0492-2142049 O   4 P    
48 عمومي سراب ســراب شهيد بهشتي 0431-2223435 O   2 P    
49 عمومي مهربان ســراب طالقاني 0432-7123368 O   3 P    
50 عمومي علامه فاضل شربياني ســراب كمر بندي 0432-7152736 O   3 P    
51 عمومي شاه قاسم انوار ســراب شهيد چمران 0431-2233885 O   3 P    
52 عمومي شيخ محمود شبستري شبستر شهيد بهشتي 0471-2222240 O   1 P    
53 عمومي شهيد مصطفي خميني شرفخانه شبستر بهداري - روبروي مسجدجامع 0472-2163110 O   3 P    
54 عمومي شندآباد شبستر شهرداري 0472-2222296 O   2 P    
55 عمومي صوفيان شبستر  امام خميني 0472-3222010 O   2 P    
56 عمومي سيس (سوم خرداد) شبستر  امام خميني 0472-2322600 O   3 P    
57 عمومي آيت الله حاج سيد جود خامنه اي شبستر شهيد طهمورثي 0472-2343533 O   2 P    
58 عمومي وايقان شبستر باهنر 0472-2272502 O   2 P    
59 عمومي تسوج شبستر امام  0472-2462956 O   2 P    
60 عمومي دريان شبستر محمد نژاد 0472-2343711 O   4 P    
61 عمومي تيل شبستر امام خميني 0472-2382211 O   4 P    
62 عمومي مراغه (برادران) مراغه معلم شمالي 0421-2228777 O   1 P    
63 عمومي خواجه نصيرالدين طوسي مراغه كمر بندي 0421-4410888 O   3 P    
64 عمومي خراجو مراغه امام خميني 0422-7273408 O   4 P    
65 عمومي قره آغاج چاراويماق امام خميني 0424-6722860 O   3 P    
66 عمومي كليبر (خواهران) كليبر امام خميني 0427-4222500 O   4 P    
67 عمومي خداآفرين كليبر شهيد مطهري 0427-5232150 O   3 P    
68 عمومي آبش احمد كليبر شهيد امينه 0427-4262513 O   4 P    
69 عمومي مولان كليبر روستاي مولان 0427-4323360 O   3 P    
70 عمومي لاريجان كليبر روستاي لاريجان 0427-5243318 O   3 P    
71 عمومي حكيم نباتي كليبر كليبر معلم 0427-4223728 O   4 P    
72 عمومي ملكان ملكان امام خميني 0422-8222154 O   2 P    
73 عمومي ليلان ملكان تربيت بدني  0422-8273330 O   4 P    
74 عمومي عجبشير عجبشير رجايي 0422-6225046 O   2 P    
75 عمومي ميانه (شماره1) ميانه امام خميني 0423-2232575 O   1 P    
76 عمومي تركمنچاي ميانه امام خميني 0424-3220594 O   4 P    
77 عمومي آقكند (كاغذكنان) ميانه بلوار وحدت - پ. 28 0424-5222537 O   3 P    
78 عمومي ترك  ميانه امام خميني 0424-4222300 O   4 P    
79 عمومي ميانه (شماره2) ميانه شهيد حاج اصغري 0423-2222603 O   3 P    
80 عمومي هاديشهر جلفا مطهري غربي 0492-3042309 O   2 P    
81 عمومي جلفا جلفا شهيد رجايي 0492-3022028 O   2 P    
82 عمومي هشترود(برادران) هشترود امام خميني - جنب بيمه ايران 0424-6222044 O   2 P    
83 عمومي نظركهريزي هشترود انتهاي خيابان شهرداري 0424-6822193 O   4 P    
84 عمومي هشترود (خواهران) هشترود امام خميني 0424-6224293 O   3 P    
85 عمومي پرفسور هشترودي  هشترود رجائي 0424-6227690 O   3 P    
86 عمومي هريس هريس انقلاب 0432-6122189 O   2 P    
87 عمومي حضرت آيت الله خامنه اي  زرنق هريس شهيد طيار 0432-6162221 O   3 P    
88 عمومي خواجه هريس امام خميني 0432-5122735 O   3 P    
89 عمومي بخشايش هريس نيرو گاه 0432-6342182 O   3 P    
90 عمومي شيخ شهاب الدين اهري اهر حزب الله  0426-2222496 O   1 P    
91 عمومي هوراند اهر امام - جنب گلزار شهدا 0427-2622699 O   4 P    
92 عمومي آيت الله العظمي نجفي اهري اهر شيخ شهاب الدين  0426-2235855 O   3 P    
93 عمومي ورزقان ورزقان ارشاد 0427-3243483 O   3 P    
94 عمومي خاروانا ورزقان امام خميني 0427-3622459 O   3 P    
95 عمومي كارگران وايقان  شبستر جاده نيروي هوايي 0472-2273050 O   _     P
96 عمومي بكرآباد  ورزقان   0427-3373256 O   _     P
97 عمومي بارانلو تبريز   ___ O   _   P  
98 عمومي شهيد بهشتي مرند مرند   ___ O   _     P
99 عمومي اسفنجان اسكو   0412-3472087 O   _     P
100 عمومي سيلاب آذرشهر امام خميني 0412-4222111   O 4 P    
101 عمومي باقرالعلوم (زندان) تبـــــريز بلوار 29 بهمن  0411-3304061 - داخلي 25   O 3 P    
102 عمومي شهداي گمنام تبـــــريز ارتش 0411-5569001   O 3 P    
103 عمومي باباباغي تبـــــريز پايگاه - شهرك باباباغي 0411-2692321   O 3 P    
104 عمومي آزاده شهيدخليل فاتح تبـــــريز ديزل آباد - روبروي تراكتورسازي  0411-4249712 داخلي 20    O 3 P    
105 تخصصي سازمان مسكن تبـــــريز سربالايي وليعصر- نرسيده به توانير  0411-3309051 داخلي 139   O 2 P    
106 كانون بازنشستگان تبـــــريز خ : جمهوري  5250580 - 0411   O 4 P    
107 علوم ديني بستان آباد بستان آباد خ : 29 بهمن  0432-4127887   O 4 P    
108 عمومي تازه كند بناب بناب   7452424- 0412   O 3 P    
109 عمومي يامچي (2) مرند روبروي شهرداري  0492-2163711   O 3 P    
110 علامه اميني سراب ســراب خ : شهيد چمران  0431-2223001   O 3   P  
111 عمومي دوزدوزان ســراب جنب شهرداري 0432-7222455   O 4   P  
112 عمومي فركوش ســراب   ___   O 4   P  
113  شهيد لاجوردي زندان سراب ســراب بسيج 0431-2222724   O 4 P    
114 عمومي امام رضا پادگان مراغه   0421-3252430 داخلي 277   O 3 P    
115 شهيد لاجوردي زندان اهر اهر ميدان بسيج 0426-2231819   O 4 P    
116 عمومي مرداني آذر اهر اهر رسالت ___   O _ P    
117 عمومي پادگان تيپ امام زمان (عج) شبستر   0914-2088991   O _ P    
118 عمومي مايان سفلي  تبريز   ___   O _ P    
119 عمومي زندان ميانه ميانه شهدا 0423-3333091   O _ P    
120 عمومي روستاي حسين آباد ملكان    ___   O _   P  
121 عمومي شهيد محمد ملكي عليشاه شبستر   ___   O _ P    
122 عمومي روستاي نظرلو شبستر   ___   O _ P    
123 عمومي زندان مرند مرند    8الي 2142055 - 294   O _ P    
124 عمومي روستاي بايرام اسكو       O _   P  
125 عمومي روستاي خاصه لر اسكو   0332-4460   O _   P  
126 عمومي روستاي كردلر اسكو       O _   P  
127 عمومي روستاي كهنمو اسكو   0345-2489   O _   P  
128 عمومي روستاي خاصبان اسكو   0332-3263   O _   P  
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 51989714
تعداد بازديد اين صفحه: 301523
در امروز: 29601
اين صفحه امروز: 103

تعداد بازديد اين صفحه: 3925
>

نشاني-بلوار كشاورز، خيابان فلسطين ، كوچه شهيد ذاكري ، پلاك 9- تلفن:88937585 
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved.

خانه | بازگشت |
Portalguest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.